Birim Sayfası Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019

Özel Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Birimi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin verilmesi ve ruhsatlandırılması ile bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal edilmesini sağlamak. Acil, yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının takibi ve tescil işlemlerini yürütmek. Yanık, yoğun bakım gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerini bakanlık planlamaları doğrultusunda il düzeyinde izin, tescil, hizmetlerini yürütülmesi ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yürütmek. İlde sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülmesi gereken tüm sekreterya işlerini yürütmek ve koordine edilmesini sağlamak.

04/01/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ye göre Özel Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmetleri görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Birimin Görev ve Sorumlulukları 
* Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşları ve Özel Tıp Merkezlerine izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek.
* Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşları ve Özel Tıp Merkezlerinin denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak.
* Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri bünyesindeki acil servis, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama ve diğer sağlık hizmetlerinin il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
* Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri başkanlığı denetim birimi ile koordineli çalışmak.
* Özel hastane ve Özel Tıp Merkezi ön izin, açılış işlemleri, ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmesi işlemleri ile özel hastane statüsünde birleşme, kadro devri ve taşınma izinlerini düzenlemek.
* Özel hastanelerin ek bina, servis ilavesi ve yatak artırma izinlerini düzenlemek.
* Özel hastanelerin radyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerini ruhsatlandırmak.
* Özel hastane ve Özel Tıp Merkezi mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı değişikliklerinde belge düzenlemek.
* Özel hastane ve Özel Tıp Merkezi personel ayrılış ve başlayış işlemlerinde çalışma belgesi onaylarını yapmak.
* Özel hastane ve Özel Tıp Merkezi şikâyet sonuçlarını değerlendirerek gerekli idari yaptırımları uygulamak.
* Özel hastane ve Özel Tıp Merkezi ruhsat askı işlemlerini yapmak.
* Özel Hastane ve Özel Tıp Merkezi  birim ilavelerinde (endoskopi, uyku laboratuvarı vb.) izinleri düzenlemek.
* Özel hastane ve Özel Tıp Merkezi  bünyesinde geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları birimlerinin kurulması durumunda ünite ilavesi yapmak.
* Özel hastanelerin faaliyet izin belgelerine ve Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) kayıtlarına uzmanlık dalı ve cihaz ilavelerini yapmak.
* Özel hastanelerin ve Özel Tıp Merkezlerinin Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) veri giriş kontrollerini yapmak.
* Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya kurumlardan gelen yazılar ile şikâyet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.
* Tıp merkezlerinin ruhsat açılış onay işlemlerini, personel başlayış ve ayrılış işlemlerini, mesul müdür ve mesul müdür değişiklikleri belge düzenlemelerini yapmak.
* Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek, gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.
* Yaptığı işle ilgili güncel mevzuatı takip etmek.
* İl düzeyinde Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşları, Özel Tıp Merkezleri ve Üniversite Hastanelerinin veri kalitesinin değerlendirilmesi ve sağlık istatistikleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak.
* Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.


Paylaş