Birim Sayfası Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019

Özel Ağız Diş ve Sağlık Meslekleri Birimi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Mayıs 2012 tarih ve 5317 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesine göre Ağız Diş ve Sağlık Meslekleri Biriminin  görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

Birimin Görev ve Sorumlulukları
  
* Laboratuvar  ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek. 
* İlgili   mevzuat gereğince tüm sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarını uygulamak.
* Psiko-teknik  merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış kapanış, denetleme iş ve işlemlerini yürütmek.
* Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
* Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerinin yönlendirilmesi, hizmetlerin izlenmesi, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerinin yapılması, ihtiyaçların planlanması ve Bakanlığa gönderilmesi çalışmalarını yapmak.
* Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının   mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemlerin yapılması, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve diğer sağlık tesisleri ile koordinasyonunun sağlanması ve gerekli yaptırımların uygulanması işlemlerini yapmak. 
* Kan   ve kan ürünlerinin temini, lojistiği ve etkin kullanımı ile ilgili denetim ve planlamaları yapmak ve Kızılay ile koordinasyonu sağlamak. 
* Evde sağlık ve bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerinin yürütülmesi, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması, sağlık tesisleri ile ilgili birim ve hizmet basamakları arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yapmak.
* Sağlık Kabini Ruhsatlandırma, Adres Değişikliği ve Sahip Değişikliği İş ve İşlemlerini Yürütmek
* Diyaliz Merkezleri açılış kapanış,  iş ve işlemlerini yürütmek. 
* İstatistik İle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek
* Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin  (Tüp Bebek Merkezleri) açılış kapanış,  iş ve işlemlerini yürütmek. 
* Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri Açılış ve Ruhsat İşlemlerini Yürütmek 
* Özel ADSM, ADSP, Diş Hekimi Muayenehanesi Ruhsatlandırma ve Taşınma İş ve İşlemlerini Yürütmek
* Özel Muayenehanelerin Ruhsatlandırılma ve Taşınma İşlemlerini Yürütmek
* Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kapsamında Ünite Eklenmesi
* Obezite Merkezlerinin Ruhsatlandırılması İşlemlerini Yürütmek
* Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerini Yürütmek
* TRSM Tescil veRuhsatlandırılması İş ve İşlemlerini Yürütmek 
* Amatem Merkezi Ruhsatlandırılması İş ve İşlemlerini Yürütmek
* Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve  Danışmanlık Merkezleri İş ve İşlemlerini Yürütmek.
* Üst yönetim ve İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.


Paylaş