Birim Sayfası Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019

Ar-Ge ve Proje Koordinatörlüğü

Birimin Görev ve Sorumlulukları


* Sağlık alanında AR-GE faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
* AR-GE çalışmaları ile ilgili çalıştay, kongre vb. etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak,
* Bağlı birimlerde Sağlık AR-GE alanında ulusal politikalara ve planlara uygun kapasite oluşturmak ve geliştirmek,
* Müdürlük bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde, AR-GE Faaliyetlerini izlemek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,
* Faaliyet raporlarını hazırlamak,
* Faaliyet raporları uyarınca projeler için personel havuzu ve projelerin teknik detaylarının yer aldığı bilgi tabanının oluşturulmasını sağlamak,
* Bağlı sağlık tesislerinde yapılması planlanan bilimsel araştırma, tez, anket vb. başvuruları incelemek, görüş bildirmek ve uygun görülenler hakkında sağlık tesislerini bilgilendirmek,
* Sağlık tesislerinde yürütülecek klinik araştırma ve proje çalışmalarında “Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” çerçevesinde hareket edilmesini sağlamak,
* Sağlık tesislerinde yürütülen klinik araştırma süreçleri ile ilgili iş akış şemalarını oluşturmak,


Paylaş