İç Kontrol Eylem Planı Eğitimi’nin Birincisi Gerçekleştirildi Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2019

İç Kontrol Eylem Planı Eğitimi’nin Birincisi Gerçekleştirildi


Kamu hizmeti kalitesinin artmaya başlaması, hedef odaklı yaklaşımı ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ihtiyacını doğurmuş ve böylece kamu kurumlarının organizasyon yapısından, iletişim ve izlemeye kadar mali yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu reform sürecinde benimsenen en önemli yönetim aracı ise iç kontrol sistemidir.

2019-2020 yıllarını kapsayan İç Kontrol Eylem Planı 25.01.2019 tarih ve 612.01.02-05 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. İç kontrol sistemine yönelik yılda en az iki kez olmak üzere eğitim planlaması ve plan dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. Bu sistemin en iyi bilinen modeli olan Comittee of Sponsoring Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği ile varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlar.

İç kontrol kurumun tarihi ve kültürel yapısından etkilenir. Kurum bünyesindeki her birey kişisel ve mesleki dürüstlüğü, etik değerleri benimsemeli ve uygulamalıdır. Bunu sağlamak üzere yöneticiler, iç kontrolü destekleyici yaklaşımlarıyla etik davranışları özendiren performans değerlendirmeleri yapmalıdır. 

Çalışanların görev ve sorumluluklarını bilmesi ve kendi yürüttüğü faaliyetlerin kurumun hedeflerine katkısını anlaması kontrol ortamının kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanların kişisel ve mesleki dürüstlüğü ilke edinmesi ve etik değerleri benimsemesi faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesi bakımından gereklidir. İnsan kaynakları uygulamalarında yetenekli ve uzman kişilerin istihdam edilmesine önem verilmesi kontrol bilincini artırmaya yardımcı olacaktır.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda 02.05.2019 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında iç kontrol iş ve işlemlerinden sorumlu Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalışan personellerinizin katılımı ile İç Kontrol Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

 
Paylaş