overlay

Birim Sayfası

İl Kalite Koordinatörlüğü 


Birimin Görev ve Sorumlulukları 

* İl Sağlık Müdürlüğünde, Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde, Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek.
* Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünde değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek.
* İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında koordinasyon görevini yürütmek.
* İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek.
* 17/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği, “İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerini Performans Kriterleri”, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31 Ocak 2013 tarihli 5189 sayılı yazılarına istinaden Performans Değerlendirmesi yapılarak puanın hesaplanıp Ek Ödeme Birimine gönderilmesi.
* Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak.
* Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak.
* Klinik Kalite, İl genelindeki sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen Klinik Kalite çalışmalarını koordine etmek, izlemek, değerlendirmek ve Bakanlığa raporlamak.