overlay

Birim Sayfası

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığının 06.11.2014 tarih ve 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi'ne göre Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünün  görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Birimin Görev ve Sorumlulukları 

* Hasta  Hakları Kurulunu  kurmak  ve  kurulun  sekretarya  hizmetlerini  yürütmek  üzere  yeterli  sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak.
* Hasta Başvuru Bildirim Sistemi’nin (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek. HBBS'de Hasta Hakları Birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak.
* Kurulun toplanması,  üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
* Birden  fazla  kurul  oluşturulması  halinde  Sağlık  Kuruluşlarının  bağlı  olacağı  kurul  ile değişiklik taleplerini değerlendirmek.
* Hasta  Hakları  Birim  Sorumlusunun  3  aydan  fazla  olan  resmi  izin  ve  raporlu olması durumunda  kurum  üst yönetici  tarafından,  birim  sorumlusu  vasıflarına  uygun  personel  görevlendirilmesini sağlamak. 
* Hasta Hakları Uygulamalarını il genelinde koordine etmek ve bu konuda danışmanlık yapmak. Gereği  halinde, uygulamaları  yerinde  denetlemek  ve  Hasta Hakları  ihlaline  sebep  olabilecek  hususları yerinde incelemek/inceletmek.
* İhtiyaç halinde İlde Hasta Hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenlemek.
* İl  genelinde Üniversite Hastaneleri, Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri ve  tüm  sağlık  kuruluşlarında  bulunan  sağlık  çalışanlarının,  Hasta Hakları  Uygulamaları  ile  ilgili  hizmete  uyum  ve  eğitim  ihtiyaçlarını  belirlemek.  Belirlenen ihtiyaçlar  doğrultusunda  eğitim yapılmasını sağlamak ve yapılan eğitim kayıtlarının takibini yapmak.
* Yeni görevlendirilen, Hasta  Hakları  Birim  Sorumlularının İl Koordinatörlüğü tarafından planlanan  8 saat teorik, 8 saat uygulama ve Hasta Hakları Kurullarında gözlem ve uygulama eğitimine  katılmalarını sağlamak.
* Eğitim programlarına  katkıda  bulunacak  eğitimciler  ile  işbirliği  yapmak,  üniversite, kütüphane gibi kurumlardan yararlanmak.
* Görevi  ile  ilgili  seminer,  konferans  gibi  etkinliklere  katılmak,  güncel  ve  mesleki  yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak.
* Bakanlık  emirlerinin  ilgili  hizmet  birimleriyle  kurum  ve  kuruluşlara  ulaşmasını  sağlamak, uygulanmasını takip etmek.
* Sağlık hizmet sunumunu kolaylaştırmak,  sağlık  hizmetlerinden  yararlanma  sürelerini kısaltmak  ve  vatandaşların  sağlık  hizmetlerine  ulaşılabilirliğini  artırmak  amacıyla polikliniklerde “Hekim Seçme Uygulamasını koordine etmek.
* İl geneli Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvuruların, sonuçlandırılana kadar takibini yapmak.
* Bakanlıktan gönderilen yardım talebi yazılarında vatandaşlarla koordinasyonu sağlamak ve İl Sağlık Müdürünün talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.
* İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Üniversite Hastaneleri, Kamu Hastaneleri, Özel  Hastaneler, Tıp Merkezleri, Toplum  Sağlığı  Merkezleri   Hasta  Hakları Birimlerine yapılan tüm başvurular ile ilgili  aylık ve yıllık istatistikleri yapmak.
* EBYS üzerinden gelen yazışmaları takip etmek.
* İl Koordinatörlüğü bünyesinde arşiv oluşturmak.