overlay

Birim Sayfası

Özel Hastaneler Birimi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Mayıs 2012 tarih ve 5317 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesine göre Özel Hastaneler Biriminin  görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

Birimin Görev ve Sorumlulukları
  
a) Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastaneler ile özel hastaneye bağlı olarak hizmet veren birimlerin ön izin, ruhsat ve faaliyetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
b) İlgili mevzuatı Bakanlığın planlamaları kapsamında; özel hastanelerin faaliyeti ile ilgili tabip ve uzman tabip kadro işlemleri ile ilgili tıbbi hizmet birimi, cihaz ilave-iptali, isim, adres, sahiplik- unvan değişiklikleri, yatak artırma/azaltma, kuruluş devri, birleşme ve taşınma ile ilgili kayıtların Bakanlığın elektronik sistemindeki güncelliğini sağlamak.
c)Özel ayaktan tanı/tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının ön izin, ruhsat/uygunluk belgesi ve faaliyetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
d)İlgili mevzuatı ve Bakanlığın planlamaları kapsamında özel ayaktan tanı/tedavi hizmeti veren tabip ve uzman tabip kadro işlemleri ile tıbbi hizmet birimi, cihaz ilave-iptali, isim, adres, sahiplik-unvan değişiklikleri, kuruluş devri, birleşme, taşınma ile ilgili işlemlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıtları Bakanlığın elektronik sistemindeki güncelliğini sağlamak.
e)Özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan kuruluşların ön izin, ruhsat ve faaliyetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıtları Bakanlığın elektronik sistemindeki güncelliğini sağlamak.
f) Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya katılım sağlamak.
g) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak yada uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyom, panel, çalıştay seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlamak.
ğ) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
h)İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak;