overlay

Birim Sayfası

                                  
Kamu Sağlık Tesisleri Birimi:
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; 
04/01/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ de Bakanlık Makamının 09/10/2019 tarih E.13461 sayılı onayı ile yapılan değişiklik ile Müdürlüğümüze Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı birimler yeniden teşkil edilmiş olup;  Kamu Sağlık Tesisleri Birimi görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Birim Görev ve Sorumlulukları:
a) Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerine ait binaların ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemleri yürütmek.
b) Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri,  belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinin yatak/ ünit artırma/azaltma, rol değişikliği, özellikli tıbbi hizmet birimi ve planlamaya tabi cihaz ilave-iptali, isim ve adres değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek.
c) Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde açılacak birim/ünite/merkezlerin başvuru ve açılış işlemlerini yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
ç) Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerine ait ilçe, il ve bölge düzeyinde, yatak, birim ve ünite kapasitelerinin planlanmasına ilişkin çalışma yaparak Bakanlığa bildirmek.
d) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
e) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

- İlimizde faaliyetini sürdüren kamu üniversitesi ve vakıf üniversitesi ile özel hastaneleri tarafından Temel Sağlık İstatistikleri Modülünde (TSİM) Hastane Bilgi Formunda belirtilen verilerin giriş işlemlerinin doğru olarak yapılıp yapılmadığının kontrolleri ve onayı işlemleri,
- Kamu üniversitesi ve vakıf üniversitesi hastaneleri tarafından E- Nabız Kişisel Sağlık Sistemine veri girişi hakkında gerekli takibin yapılarak eksiklik durumunda ilgili kurumların uyarılması ve veri girişlerinin sağlanması adına çalışmaların yürütülmesi,
- Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan Üniversite Hastanelerinin sağlık hizmeti ve sağlık hizmetinin ücretlendirilmesi ile ilgili başvuruların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde cevaplanması,
- İlimizde faaliyetini sürdüren Bakanlığımıza bağlı hastaneler, Kamu üniversitesi ve vakıf üniversitesi hastaneleri bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinin planlaması, yatak artırımı, seviye değişikliği gibi işlemlerin yürütülmesi,
- İlimizde faaliyetini sürdüren Bakanlığımıza bağlı hastaneler, Kamu üniversitesi ve vakıf üniversitesi hastaneleri bünyesindeki acil servislerin tescil işlemleri, tescil sürelerinin takibinin yürütülmesi,
- Sağlık Bakanlığına bağlı 1‘ inci Basamak sağlık tesislerinin ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemleri yürütmek.