Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
17 Aralık 2020

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.


2) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonunun sağlanması işlemlerini yürütmek.


3) İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresini sağlamak.


4) Acil durum ve afetlerde tıbbi kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.


5) Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını yürüterek, il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta sevklerini, il içinde sağlık tesisleri arasındaki hasta hareketlerini incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak.


6) Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak, koordine etmek ve yürütülmesini sağlamak.


7) Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.


8) Acil durum ve afetlerde sağlık afet koordinasyonunun sağlamak, ASKOM hizmetlerinin yürütmek.


9) Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulması, işletilmesi ve gerekli araç, donanım ve malzeme temininin sağlanması, UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini yürütmek.


10) Sağlık kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek.


11) Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini planlamak ve yürütmek. 10 Sayılı Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması

110 Sayılı Acil Hasta Sevkleri

112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

13 Sayılı Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

143 Sayılı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Kıyafet Genelgesi

16 Sayılı Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

2015 -19 Umke Görevlendirme, Özlük ve İl Standartları

3 Sayılı Bimer Genelgesi

30 Sayılı Ambulans Hizmetleri Koordinasyonu

657 Devlet Memurları Kanunu

Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Umke Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

Ambulans Görevlendirilmesi

Ambulans Takibi Malzeme Temizlik Dezenfeksiyonu

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Ambulansa Refekatçi Alınması

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Ambulansların Dönüşümü

Ambulansların Trafik Güvenliği

Askom Koordinasyon Toplantıları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (Hap) Uygulama Yönetmeliği

İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi

İlkyardım Sınavları ve Sınav Gözetmen Ücretleri ile Eğitmenlerin Merkezlerde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

İlkyardım Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Kış Dönemi Ambulans Bakımı

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumu

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K.

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Tebliğ Eki

Thsk İle Ashgm Arasında Ortak İşbirliği Protokolü

Tkhk İle Ashgm Arasında Ortak İşbirliği Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ