Personel Hizmetleri Başkanlığı
17 Aralık 2020

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PERSONEL HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
1) Müdürlük ve bağlı birimlerde insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 
2) İl düzeyinde personel ihtiyaçlarını belirleyerek personelin adil ve dengeli dağılımını yapmak ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendinne işlemlerini doğrudan gerçeki eştirmek.
 
3) Personelin sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
 
4) Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek, aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.
 
5) Personel dosyalarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.
 
6) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini yürütmek, mevzuata uygun şekilde zamanında sonuçlandırılmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 
7) Personele verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarını tutmak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
8) Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.
 
9) 11/10/20 11 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen personelin sözleşme işlemlerini yürütmek.
 
10)Vekil ebe/hemşire, işçi, sözleşme li ve hizmet alımı personellerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 
11) Sendikal faaliyetler ve sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
12)Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 
13)4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
14)İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak.