overlay

Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı İstihdamı

21Nisan2021

İlimizde Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı olmayan Ek-1'de bilgileri bulunan Aile Hekimliği Birimlerine Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı gereği boş olan 6 (Altı) Aile Sağlığı Çalışanı pozisyonuna 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesine istinaden, kamu görevlisi olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenleri, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir.

İlimize tahsis edilmiş kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı pozisyonlarına yerleştirme işlemi yapılırken aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlem yapılacaktır.

1. İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiyle kullanılacaktır.
2. Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım) kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan personel ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım) bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda birden fazla başvuru olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

Aile Sağlığı Çalışanı olarak çalışmak isteyenlerin aşağıda yazılı olan belgeleri ve ekteki dilekçeler ile birlikte 26.04.2021 – 28.04.2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüze şahsen müracaatları gerekmektedir. Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
2. Vekil Ebe-Hemşire-Sağlık Memuru olarak görev yapanlar başvuru yapabileceklerdir.
3. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
4. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı kanun, 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 663 45/a maddesi, 5393 sayılı Kanunun 49’ uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında Kamu Görevlisi olmayan Aile Sağlığı Çalışanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.
5. Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Adana İl Sağlık Müdürlüğü Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 8 Yüreğir / ADANA adresindeki Evrak Kayıt Biriminden giriş yapılarak, Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine yapılacaktır. 3. Şahıs ve Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak Noterce vekil tayin edilmiş kişiler tarafından evrak teslimi yapılabilir. Başvuru dilekçesi gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile birlikte Atama birimine teslim edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi
2. Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Müdürlüğümüzce tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
3. Adli sicil kaydı (Müdürlük, beyanın doğruluğunu, adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edebilir.)
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu.
5. Aile sağlığı çalışanını olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe (Ek-2)
6. Dört adet vesikalık fotoğraf
7. Aile Hekimi İle anlaştığına dair Anlaşma formu Ek-3(Aile Hekimi imzalı ve kaşeli)

DİĞER HÜKÜMLER

1. Başvuru dosyasında eksik bulunmadığı tespit edilen ve yerleştirmeye hak kazanan kişilere “Aile Sağlığı Çalışanı Hizmet Sözleşmesi” imzalayacak ve görevine başlayacaktır. Adli sicil kaydı olumsuz çıktığı takdirde kişi görevine başlatılmayacaktır.
2. Aile sağlığı çalışanları, Müdürlüğümüzün planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır.
3. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.
4. Müracaatların değerlendirilmesi Müdürlüğümüzce oluşturulan “Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Yerleştirme Komisyonu” tarafından yapılacak ve değerlendirme neticesi Müdürlüğümüz www. adanaism.saglik.gov.tr. web sayfasından ilan edilecektir.

2021/1 . KAMU PERSONELİ OLAMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI İSTİHDAM TAKVİMİ

 İLAN TARİH ARALIĞI 21/04/2021-28/04/2021
 MÜRACAAT TARİH ARALIĞI 26/04/2021-28/04/2021
 MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 30/04/2021
 SONUÇLARIN İLANI 04/05/2021

EK-1 Aile Hekimliği Birimleri için tıklayınız.
EK-2 Dilekçe için tıklayınız.
EK-3 Aile Hekimliği Birimi İle Anlaşma Formu için tıklayınız.ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ