overlay

2021 Mayıs Ayı Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Kurası

27Nisan2021

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Adana ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak “2021 Mayıs Ayı Dönemi İl İçi Yer Değiştirme” işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

ATAMA TAKVİMİ

 SIRA TARİH AÇIKLAMA
 1 27 Nisan 2021 Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi
 2 27-30 Nisan 2021 Sağlık Tesislerince başvuruların alınması
 3 03-07 Mayıs 2021 Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı
 4 10-11 Mayıs 2021 Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması
 5 17-18 Mayıs 2021 İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
 6 19-31 Mayıs 2021 Yerleştirme sonuçlarının ilanı
USÜL VE ESASLAR

1- Bu kura Adana İli sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeli kapsamaktadır. Kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta ilan edilen kısıtlamalar çerçevesinde tüm münhal kadrolara başvuruda bulunabileceklerdir.
2- Tayin başvurularının kurumlarınca müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) en geç 03/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve ekleri PDF formatında taratılarak EBYS sisteminden gönderilmeyecektir.)
3- Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla beş tercih yapılacaktır) ve kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin idarecisine (en az disiplin amiri) onaylatılıp süresi içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
4- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırası aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan personel, meslekî kıdemi aynı olması durumunda halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan, diploma tarihinin de aynı olması halinde, yerleşen personel İl İçi Dönem Tayini Atama ve Nakil Komisyonu tarafından çekilecek kura ile belirlenecektir.
5- Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 19/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.
6- Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İl İçi Dönem Tayini Atama ve Nakil Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Müracaatları komisyonca kabul edilmeyenlerin, müracaatları komisyonca reddedilenlerin itirazlarının sonuçları ve yerleştirme sonuçları Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (http://www.adanaism.gov.tr) duyurulacaktır.
7- Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları sağlık tesisi Yöneticiliklerince atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sağlanacaktır.
8- Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


MÜRACAAT SINIRLAMALARI

1- Kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atama işlemine müteakip başlayış tarihinden itibaren fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
2- 2021 Mayıs Dönemi Adana İlinde yer değiştirme suretiyle atamasında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler bir yıl süre ile “Dönem Tayinine” başvuruda bulunamayacaklardır.
3- 657 sayılı Kanunun 4/B ve 663 sayılı KHK 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, aday memur olanlar ve Devlet Hizmet Yükümlüsü bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir. (Ancak kura son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kurada yerleşmesi halinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi yapılacaktır.)
4- 4924 Sayılı Kanununa tabi sözleşmeli personel ile 663 Sayılı KHK 42. Maddesine göre sözleşmeli yönetici olarak çalışan personellerin müracaatları kabul edilecek olup yerleştirme sonuçlarının yayınlandığı günü takip eden 2 iş günü içerisinde sözleşmelerini fesih başvurusunu yapmış olması gerekmektedir.
5- Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı ve Aile Hekimi olarak görev yapanlar müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
6- Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları 19/05/2021 tarihine kadar görevlerine başlayış yapmaları halinde kabul edilecektir. Başlayış yapmadıkları takdirde 2 inci madde de yer alan hükümler uygulanacaktır.
7- Merkez ilçelerden (Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam) Uzman Tabip (Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum) kadrosuna yapılacak başvurularda Yüreğir ve Seyhan Devlet Hastanesine yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca sunulan sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için Kozan ve Ceyhan ilçelerinden yapılacak olan başvurular 1 (Bir) kişi ile sınırlandırılmıştır.
8- Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 2 (İki) yıl içerisinde (27/04/2019 tarihinden sonra) Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen, geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen ve hali hazırda hakkında disiplin soruşturması devam eden personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İl İçi Münhal Yerler İçin Tıklayınız
İl İçi Tayin Talep Formu İçin Tıklayınız