overlay

İç Kontrol Nedir

Kamu İç Kontrol Rehberi İçin Tıklayınız

İç Kontrol Sistemi Sunumu İçin Tıklayınız


5018’de İç Kontrolün Tanımı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. Maddesinde iç kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;
• Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
• Varlık ve kaynakların korunmasını,
• Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
• Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere İdare tarafından oluşturulan; Organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür."
İç Kontrolün Amaçları

-Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
-Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
-Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
-Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
-Varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenmesi ile kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.