overlay

İç Kontrol Nedir


5018’de İç Kontrolün Tanımı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. Maddesinde iç kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;
• Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
• Varlık ve kaynakların korunmasını,
• Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
• Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere İdare tarafından oluşturulan; Organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür."
İç Kontrolün Amaçları

-Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
-Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
-Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
-Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
-Varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenmesi ile kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.